گواهینامه سپاس

گواهینامه سپاس

شرکت کوثر سلامت سپاهان طراح و پشتیبانی کننده نرم افزارهای بیمارستانی موفق به دریافت گواهینامه استانداردهای سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران) به شماره گواهی نامه 110/575 مورخ 98/11/2 شده است .

مطالب اخیر

مطالب مرتبط